De Aankondiging,
pagina uit verluchte Boek der Uren,
Frankrijk, Parijs,
ca. 1420-1425,
174 bladeren (2 kolommen, 17 regels), gebonden: perkament
© The Morgan Library, New York, MS M.1004 fol. 17r

 

De Aankondiging,
pagina uit verluchte Boek der Uren,
Frankrijk, Parijs,
ca. 1420-1425,
174 bladeren (2 kolommen, 17 regels), gebonden: perkament
© The Morgan Library, New York, MS M.1004 fol. 17r

 

Evangelie van 25 maart 2022

Feest van de Aankondiging van de Heer

Lucas 1:26-38

De engel Gabriël werd door God gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth genaamd, naar een maagd die verloofd was met een man, Jozef genaamd, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria. Hij ging naar binnen en zei tegen haar: 'Verheugt u, zo zeer begenadigd! De Heer is met u.' Zij was diep verontrust door deze woorden en vroeg zich af wat deze begroeting kon betekenen, maar de engel zei tegen haar: 'Maria, wees niet bang, je hebt Gods gunst gewonnen. Luister! Je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. De Here God zal hem de troon van zijn voorvader David geven; hij zal over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid en aan zijn heerschappij zal geen einde komen. Maria zei tot de engel: "Maar hoe kan dit geschieden, daar ik nog maagd ben?" "De Heilige Geest zal over u komen" antwoordde de engel "en de kracht van de Allerhoogste zal u met zijn schaduw bedekken. En zo zal het kind heilig zijn en Zoon van God genoemd worden. Weet ook: uw bloedverwante Elisabeth heeft op hoge leeftijd zelf een zoon verwekt en zij, die men onvruchtbaar noemde, is nu in haar zesde maand, want voor God is niets onmogelijk.' 'Ik ben de dienstmaagd des Heren,' zei Maria, 'laat aan mij geschieden wat gij gezegd hebt.' En de engel verliet haar.

Reflectie op de pagina van het verluchte manuscript

Vandaag vieren wij het feest van de Aankondiging van de Heer, precies negen maanden voor Kerstmis. Wij weten dat Maria nog heel jong was toen haar de vraag werd gesteld of zij de Moeder van Jezus en Moeder van God wilde zijn. Stelt u zich eens voor dat haar zo'n vraag wordt gesteld op zo'n jonge leeftijd. Maar daarin ligt de schoonheid van het feest van vandaag: in haar jeugd, haar kleinheid, aanvaardde zij de roep in vreugdevolle liefde. Het lijkt wel of de hele mensheid wachtte op de toestemming van dit jonge meisje. En zij heeft ja gezegd!

Dus het grootste liefdesverhaal begint met het feest van vandaag. God houdt zoveel van onze wereld dat Hij zijn Zoon stuurde. En elke keer dat we bidden, worden we volledig deel van dit prachtige liefdesverhaal, in de wetenschap dat God elk detail in ons eigen leven kan leiden.

Onze prachtige Franse verluchte manuscriptpagina uit circa 1420 toont Onze Lieve Vrouw onder een gewelfde boog. Gouden stralen komen van God de Vader linksboven en dalen neer op Maria door de duif die de Heilige Geest voorstelt. De aartsengel Gabriël houdt een boekrol vast met het opschrift AVE GRACIA PLENA DOMINUS TECUM (Wees gegroet, vervuld van genade, de Heer is met u). Onze-Lieve-Vrouw heeft een sierlijke pose, gesluierd, knielend, haar handen gekruist op de borst. Achter haar op het altaar ligt een opengeslagen boek: de vervulling van de Schrift is nu echt op weg. De Vrouwe is ook afgebeeld in een reserve hieronder, waar ze op een bankje zit voor een handweefgetouw, met een pendel in haar rechterhand, in een tuin met twee bomen.

In haar antwoord op Gods roeping zei Maria eenvoudig ja... om God God te laten zijn.

Vanavond, rond 18.30 uur Romeinse tijd, zal de Heilige Vader een plechtige Acte van toewijding van de mensheid, en Rusland en Oekraïne in het bijzonder, aan het Onbevlekt Hart van Maria voltrekken. U kunt het gebed van toewijding van de Heilige Vader hieronder in zijn geheel lezen:

 

Akte van Wijding

aan het Onbevlekt Hart van Maria

Sint-Pietersbasiliek

25 maart 2022

O Maria, Moeder van God en onze Moeder, in deze tijd van beproeving wenden wij ons tot u.  Als onze Moeder hebt U ons lief en kent U ons: geen zorg van ons hart is voor U verborgen.  Moeder van barmhartigheid, hoe vaak hebben wij uw waakzame zorg en uw vredige aanwezigheid ervaren!  U houdt nooit op ons te leiden naar Jezus, de Prins van Vrede.

Toch zijn we van dat pad van vrede afgedwaald.  Wij zijn de les vergeten die wij hebben geleerd uit de tragedies van de vorige eeuw, de opoffering van de miljoenen die in twee wereldoorlogen zijn omgekomen.  We hebben de verplichtingen die we als gemeenschap van naties zijn aangegaan, veronachtzaamd.  Wij hebben de vredesdromen van de mensen en de hoop van de jongeren verraden.  Wij werden ziek van hebzucht, wij dachten alleen aan onze eigen naties en hun belangen, wij werden onverschillig en verstrikt in onze zelfzuchtige behoeften en zorgen.  Wij kozen ervoor God te negeren, tevreden te zijn met onze illusies, arrogant en agressief te worden, onschuldige levens te onderdrukken en een voorraad wapens aan te leggen.  We zijn niet langer de hoeders van onze buren en de rentmeesters van ons gemeenschappelijk huis.  Wij hebben de tuin der aarde verwoest met oorlog en door onze zonden hebben wij het hart gebroken van onze hemelse Vader, die verlangt dat wij broeders en zusters zijn.  We werden onverschillig voor iedereen en alles behalve onszelf.  Nu roepen we in schaamte uit: Vergeef ons, Heer!

Heilige Moeder, te midden van de ellende van onze zondigheid, te midden van onze strijd en zwakheden, te midden van het mysterie van ongerechtigheid dat het kwaad en de oorlog is, herinnert U ons eraan dat God ons nooit in de steek laat, maar ons met liefde blijft aankijken, steeds bereid om ons te vergeven en ons te doen opstaan tot nieuw leven.  Hij heeft u aan ons gegeven en uw Onbevlekt Hart tot een toevluchtsoord gemaakt voor de Kerk en voor de gehele mensheid.  Door Gods genadige wil bent U altijd bij ons; zelfs op de meest onrustige momenten van onze geschiedenis bent U er om ons met tedere liefde te leiden.

We wenden ons nu tot u en kloppen aan de deur van uw hart.  Wij zijn uw geliefde kinderen.  In elke tijd maakt U zich aan ons bekend, roept ons op tot bekering.  In dit donkere uur, help ons en geef ons uw troost.  Zeg ons nog eens: "Ben ik niet hier, ik die jullie moeder ben?"  U bent in staat om de knopen van ons hart en van onze tijd te ontwarren.  In u stellen wij ons vertrouwen.  Wij vertrouwen erop dat U, vooral in moeilijke ogenblikken, niet doof zult zijn voor onze smeekbeden en ons te hulp zult komen.

Dat is wat jij deed te Kana in Galilea, toen je voorbede deed bij Jezus en Hij de eerste van zijn tekenen verrichtte.  Om de vreugde van het bruiloftsfeest te bewaren, zei je tegen hem: "Ze hebben geen wijn" (Jn 2:3).  Nu, Moeder, herhaal deze woorden en dit gebed, want in onze tijd is de wijn der hoop op, de vreugde is verdwenen, de broederlijkheid vervaagd.  We zijn onze menselijkheid vergeten en hebben het geschenk van vrede verkwanseld.  We hebben ons hart opengesteld voor geweld en vernielzucht.  Hoe hard hebben we uw moederlijke hulp nodig!

Daarom, o Moeder, hoor ons gebed.

Sterre der Zee, laat ons geen schipbreuk lijden in de storm van oorlog.

Ark van het Nieuwe Verbond, inspirerende projecten en wegen van verzoening.

Koningin van de Hemel, herstel Gods vrede in de wereld.

Elimineer haat en de dorst naar wraak, en leer ons vergeven.

Bevrijd ons van oorlog, bescherm onze wereld tegen de dreiging van kernwapens.

Koningin van de Rozenkrans, doe ons beseffen dat we moeten bidden en liefhebben.

Koningin van de menselijke familie, toon de mensen het pad van broederschap.

Koningin van de Vrede, verkrijg vrede voor onze wereld.

O Moeder, moge uw droevig pleidooi onze verharde harten beroeren.  Mogen de tranen die je voor ons vergoot deze vallei, uitgedroogd door onze haat, opnieuw doen bloeien.  Te midden van het gedonder van wapens, moge uw gebed onze gedachten op vrede richten.  Moge uw moederlijke aanraking hen kalmeren die lijden en vluchten voor de regen van bommen.  Moge uw moederlijke omhelzing hen troosten die gedwongen zijn hun huis en geboorteland te verlaten.  Moge uw Droevig Hart ons bewegen tot medelijden en ons inspireren onze deuren te openen en ons te bekommeren om onze broeders en zusters die gewond en terzijde geworpen zijn.

Heilige Moeder van God, toen u onder het kruis stond, zei Jezus, die de discipel aan uw zijde zag: "Zie uw zoon" (Jn 19:26).  Zo heeft hij ieder van ons aan u toevertrouwd.  Tot de discipel, en tot ieder van ons, zei hij: "Zie, uw moeder" (v. 27).  Moeder Maria, wij wensen u nu te verwelkomen in ons leven en onze geschiedenis.  Op dit uur staat een vermoeide en ontredderde mensheid met u onder het kruis, met de behoefte zich aan u toe te vertrouwen en, door u, zich aan Christus toe te wijden.  Het volk van Oekraïne en Rusland, dat u met grote liefde vereert, wendt zich nu tot u, terwijl uw hart klopt van medelijden met hen en met al die volkeren die gedecimeerd zijn door oorlog, honger, onrecht en armoede.

Daarom, Moeder van God en onze Moeder, vertrouwen wij onszelf, de Kerk en de gehele mensheid, in het bijzonder Rusland en Oekraïne, plechtig toe aan uw Onbevlekt Hart en dragen wij dit op.  Aanvaard deze daad die we met vertrouwen en liefde uitvoeren.  Geef dat er een einde komt aan oorlog en vrede over de hele wereld.  De "Fiat" die uit uw hart oprees, opende de deuren van de geschiedenis voor de Vredevorst.  Wij vertrouwen erop dat, door uw hart, de vrede weer zal aanbreken.  Aan U dragen wij de toekomst op van de gehele menselijke familie, de noden en verwachtingen van ieder volk, de zorgen en de hoop van de wereld.

Moge door uw voorspraak Gods barmhartigheid over de aarde worden uitgestort en het zachte ritme van vrede onze dagen weer tekenen.  Onze Vrouwe van de "Fiat", op wie de Heilige Geest neerdaalde, herstelt onder ons de harmonie die van God komt.  Moge U, onze "levende fontein van hoop", de droogte van onze harten bewateren.  In uw schoot is Jezus vlees geworden; help ons om de groei van gemeenschap te bevorderen.  U bewandelde eens de straten van onze wereld; leid ons nu op de paden van vrede.  Amen.

 

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
5 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien(@marispiper)
1 jaar geleden

Ik vind vooral de lijst met speciale petities mooi. Amen, amen.

Patrick van der Vorst
Admin
Patrick van der Vorst(@patrick)
1 jaar geleden
Antwoord op  Patricia O'Brien

Ja goede, schrijnende woorden inderdaad

Kit Dollard
Lid
Kit Dollard(@kitdollardgmail-com)
1 jaar geleden

Prachtige woorden in de akte van toewijding. Dank u.

Patrick van der Vorst
Admin
Patrick van der Vorst(@patrick)
1 jaar geleden
Antwoord op  Kit Dollard

Ja, mooie woorden inderdaad.

Patrick van der Vorst
Admin
Patrick van der Vorst(@patrick)
1 jaar geleden

Gelukkige feestdag iedereen.

Lezingen gerelateerd aan Lucas 1:26-38

21 december 2020

Lucas 1:39-45

De Visitatie

21 december 2021

Lucas 1:39-45

"Het kind in mijn schoot sprong van vreugde

16 augustus 2020

Lucas 1:39-56

De Almachtige heeft grote dingen voor mij gedaan

21 december 2022

Lucas 1:39-45

Toen Elizabeth de begroeting van Maria hoorde, het kind...

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen