Zacharia en Elizabeth,
Schilderij van Sir Stanley Spencer (1891-1959),
Geschilderd in 1914
Olieverf en grafiet op doek,
© Tate Gallery, Londen

Zacharia en Elizabeth,
Schilderij van Sir Stanley Spencer (1891-1959),
Geschilderd in 1914
Olieverf en grafiet op doek,
© Tate Gallery, Londen

Evangelie van 19 december 2019

De engel, Zacharia en Elizabeth

Lucas 1:5-25

In de dagen van koning Herodes van Judea leefde er een priester, Zacharia geheten, die behoorde tot de Abija-afdeling van het priesterschap, en hij had een vrouw, Elisabeth van naam, die afstamde van Aäron. Beiden waren waardig in de ogen van God, en namen nauwgezet alle geboden en voorschriften van de Heer in acht. Maar zij waren kinderloos: Elizabeth was onvruchtbaar en ze waren beiden ouder geworden.

Nu was het de beurt van Zacharia's afdeling om te dienen, en hij oefende zijn priesterambt voor God uit, toen het hem door het lot viel, zoals de rituele gewoonte was, het heiligdom des Heren binnen te gaan en daar reukwerk te branden. En op het uur van het reukoffer was de hele gemeente buiten, biddend.

Toen verscheen hem de engel des Heren, staande aan de rechterzijde van het reukofferaltaar. De aanblik verontrustte Zacharia en hij werd bevangen door angst. Maar de engel zei tegen hem: "Zacharia, wees niet bang, je gebed is verhoord. Je vrouw Elizabeth zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Hij zal uw vreugde en uw blijdschap zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen, want hij zal groot zijn in de ogen des Heren; hij mag geen wijn drinken, geen sterke drank. Vanaf zijn moeders buik zal hij vervuld zijn met de Heilige Geest, en hij zal velen van de zonen van Israël terugbrengen tot de Heer, hun God. Met de geest en de kracht van Elia zal hij voor Hem uitgaan om de harten van de vaders te keren tot hun kinderen en de ongehoorzamen terug te brengen tot de wijsheid die de deugdzamen bezitten, om voor de Heer een volk te bereiden dat voor Hem geschikt is.

Zacharia zei tegen de engel: "Hoe kan ik daar zeker van zijn? Ik ben een oude man en mijn vrouw wordt al wat ouder. De engel antwoordde: 'Ik ben Gabriël, die in Gods tegenwoordigheid staat, en ik ben gezonden om tot u te spreken en u dit goede nieuws te brengen. Luister! Omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die op hun vastgestelde tijd zullen uitkomen, zult u tot zwijgen gebracht worden en geen macht meer hebben om te spreken, totdat dit gebeurd is.' Intussen wachtte het volk op Zacharia en waren verbaasd dat hij zo lang in het heiligdom was gebleven. Toen hij naar buiten kwam kon hij niet tot hen spreken, en zij beseften dat hij een visioen had ontvangen in het heiligdom. Maar hij kon hun slechts tekenen geven, en bleef stom.

Aan het eind van zijn diensttijd keerde hij naar huis terug. Enige tijd later werd zijn vrouw Elizabeth zwanger, en vijf maanden lang bleef zij op zichzelf. De Heer heeft dit voor mij gedaan', zei zij, 'nu het Hem behaagd heeft de vernedering die ik onder de mensen heb ondergaan, weg te nemen'.

Reflectie op het schilderij

Tussen vandaag en Kerstmis staan in de mislezingen drie oudtestamentische vrouwen centraal die tegen alle verwachtingen in zwanger worden: vandaag de lezing over Elizabeth, de moeder van Johannes de Doper; daarna de naamloze moeder van Simson; en Hannah, de moeder van Samuel. Deze lezingen herinneren ons eraan dat God het menselijke verhaal beheerst. Vandaag lezen we over Zacharia en Elizabeth die niet verwachtten dat hen iets wonderbaarlijks zou overkomen; zij waren vrome mensen, leefden volgens de wet en gingen door met hun leven. En God keek welwillend naar hen om, en laat zien dat ons gewone dagelijkse leven net zo goed deel uitmaakt van Gods plan, als de hoogtepunten waarop we Zijn aanwezigheid misschien sterker voelen.

Zacharia en Elizabeth is een groot schilderij van de Britse kunstenaar Stanley Spencer, gemaakt in 1914, aan het begin van de Eerste Wereldoorlog. Op de voorgrond van de compositie zien we Zacharia, een oudere mannelijke figuur gekleed in een witte mantel, die een tang boven een vlam houdt. Een andere oudere man, de aartsengel Gabriël, sluipt van achteren op Zacharia toe. Zacharia is een tweede keer afgebeeld op de achtergrond van het schilderij: achter een hek van hout en metaal, starend naar zijn vrouw, Elizabeth, aan de andere kant van het hek. We kunnen zien dat ze zwanger is. Rechts op de achtergrond zien we een tuinman die lijkt op de traditionele afbeeldingen van zowel Jezus als Johannes de Doper. Hij is te zien terwijl hij aan een klimoptak trekt, symbool van eeuwig leven en verrijzenis.

In Gods relatie met ons is er een groot doel, een perfecte timing, en Hij schrijft een verhaal met ons. Hij maakt geen fouten; Hij verrast niet te vroeg of te laat; Hij is DE meester-auteur, aan wiens verhaal wij gewillige deelnemers zijn... net als Zacharias en Elizabeth.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Inschrijven
Kennis geven van
0 Opmerkingen
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Lezingen gerelateerd aan Lucas 1:5-25

21 december 2021

Lucas 1:39-45

"Het kind in mijn schoot sprong van vreugde

23 december 2019

Lucas 1:57-66

De tijd kwam voor Elizabeth om haar kind te krijgen

24 juni 2020

Lucas 1:57-66,80

De verjaardag van Johannes de Doper

24 juni 2021

Lucas 1:57-66,80

Plechtigheid van de geboorte van Johannes de Doper

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Overslaan naar inhoud