Zacharias schrijft de naam van zijn zoon op, 
Geschilderd door Domenico Ghirlandaio(1449-1494),
Geschilderd tussen 1486-90,
Fresco op de muur van de kapel,
© Cappella Tornabuoni, Santa Maria Novella, Florence

Zacharias schrijft de naam van zijn zoon op, 
Geschilderd door Domenico Ghirlandaio(1449-1494),
Geschilderd tussen 1486-90,
Fresco op de muur van de kapel,
© Cappella Tornabuoni, Santa Maria Novella, Florence

Evangelie van 24 december 2019

Het lied van Zacharia

Lucas 1:67-79

John's vader Zacharia werd vervuld met de Heilige Geest en sprak deze profetie:

"Gezegend zij de Heer, de God van Israël

want hij heeft zijn volk bezocht, hij is hen te hulp gekomen

en Hij heeft voor ons een kracht tot verlossing opgewekt

in het huis van zijn dienaar David,

zelfs toen hij verkondigde,

door de mond van zijn heilige profeten van oudsher,

dat hij ons zou redden van onze vijanden

en uit de handen van allen die ons haten.

Zo toont hij barmhartigheid aan onze voorvaderen,

zo gedenkt hij zijn heilige verbond

de eed die hij zwoer

aan onze vader Abraham

dat hij ons zou schenken, vrij van angst,

om bevrijd te worden uit de handen van onze vijanden,

om hem te dienen in heiligheid en deugdzaamheid

in zijn aanwezigheid, al onze dagen.

En jij, klein kind,

zult gij profeet van de Allerhoogste genoemd worden,

want je zult voor het aangezicht van de Heer gaan

om de weg voor hem te bereiden,

om zijn volk kennis van verlossing te geven

door de vergeving van hun zonden;

dit door de tedere genade van onze God

die van boven de rijzende zon zal brengen om ons te bezoeken,

om licht te geven aan hen die leven

in de duisternis en de schaduw van de dood

en om onze voeten te leiden

op de weg van de vrede.

Reflectie op het Fresco van de Kapel

Velen van jullie zullen kerstavond vieren. Geniet van de vieringen! Onze evangelielezing van vandaag is het Lied van Zacharia. Het was het danklied dat Zacharia uitsprak ter gelegenheid van de besnijdenis van zijn zoon. Het lied of de lofzang kreeg zijn naam "Benedictus" van de eerste woorden in het Latijn: Benedictus Dominus Deus Israel; "Gezegend zij de Here God van Israël"

De hele cantiek bestaat uit twee delen: het eerste deel (verzen 68-75) is een danklied voor de verwezenlijking van de Messiaanse hoop van het Joodse volk; het tweede deel (verzen 76-79) is een toespraak van Zacharia tot zijn eigen zoon, Johannes, die een belangrijke rol zou gaan spelen in Gods plannen voor de verlossing; de profetie dat hij "gaan voor de Heer om de weg voor Hem te bereiden". We zingen deze lofzang elke morgen op het seminarie tijdens de lauden in de vroege morgen. Dit is het officie van de dageraad en daarom is de symboliek ervan de verrijzenis van Christus. Volgens Dom Fernand Cabrol "De lofprijzing blijft het ware morgengebed, dat in de opgaande zon het beeld van Christus triomfantelijk oproept - en Hem de eerste dag toewijdt"... 

De afbeelding die wij u tonen is een detail uit een geschilderd fresco in de Cappella Tornabuoni, Santa Maria Novella, Florence. De gebaad en ingepakte baby Johannes de Doper wordt door een jonge dienstmeid aan zijn oude vader, Zacharia, gepresenteerd, die gedwongen is de naam van zijn zoon op te schrijven. Oudere mannen leunen voorover om de naam te lezen, ze zijn nieuwsgierig.

Prachtige woorden worden er gesproken in dit Lied van Zacharia... Als God spreekt, spreekt Hij mooie woorden...!

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Middenonder
Linksonder
0 Opmerkingen
X Positie
Y Positie

Lezingen met betrekking tot Lucas 1:67-79

23 januari 2022

Lucas 1:1-4,4:14-21

Ik heb besloten om een geordend verslag te schrijven voor...

23 december 2019

Lucas 1:57-66

De tijd kwam voor Elizabeth om haar kind te krijgen

14 augustus 2022

Lucas 1:39-56

Feest van Maria Tenhemelopneming.

20 december 2019

Lucas 1:26-38

De engel Gabriël werd door God gezonden naar een stad in ...

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Toon de registratie- en aanmeldingsformulieren in het betalingsgedeelte voor niet-ingelogde gebruikers.