Christian Art Network Ltd
Privacybeleid

 1. Inleiding

1.1 Wij zijn Christian Art Network Limited ("CANL") en wij beheren de website www.christian.art ("Website"). De termen "wij", "ons" of "onze", wanneer gebruikt in dit beleid, verwijzen naar CANL. Wij verbinden ons ertoe uw privacy te respecteren en te beschermen.

1.2 In dit privacybeleid ("Privacybeleid") en alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen, wordt uiteengezet hoe wij persoonsgegevens over onze abonnees, klanten, potentiële klanten, donateurs, potentiële donateurs, bezoekers van evenementen, geïnteresseerden, vrijwilligers en bezoekers van onze Website (samen "Gebruikers") die wij van hen verzamelen, die zij aan ons verstrekken of die wij van derden verzamelen, zullen verwerken, bijhouden, gebruiken en bekendmaken. Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door om te begrijpen wat onze praktijken zijn met betrekking tot de persoonsgegevens van Gebruikers en hoe wij deze zullen verwerken.

1.3 Voor de toepassing van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (in het bijzonder de Britse Algemene Verordening Gegevensbescherming ("UK GDPR") en de Data Protection Act 2018, (de "DPA") is CANL de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van Gebruikers. Ons vestigingsadres is 92 Cheyne Walk, Londen, SW10 0DQ.

1.4 Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid. Als wij dat doen, zullen wij de wijzigingen op de privacybeleidspagina op onze Website plaatsen en zullen zij van toepassing zijn vanaf het moment dat wij ze plaatsen. Gebruikers dienen regelmatig terug te komen om eventuele updates of wijzigingen in dit beleid te bekijken. Dit Privacybeleid werd het laatst bijgewerkt op 9 maart 2022.

 1. Wat wij verzamelen

2.1 Persoonsgegevens

(a) Wij verzamelen en gebruiken de volgende soorten persoonlijke gegevens over onze Gebruikers:

(i) persoonlijke informatie, zoals

 • naam;
 • postadres;
 • telefoonnummers (thuis, op het werk en mobiele telefoons, indien van toepassing);
 • e-mail adres(sen);
 • contactvoorkeuren;
 • informatie die wordt verstrekt bij de registratie voor het gebruik van, of bij het invullen van formulieren op onze website;
 • informatie bij de inschrijving voor elk CANL-evenement;
 • informatie over gedane aankopen of financiële bijdragen;
 • informatie die onze Gebruikers ons geven - bijvoorbeeld bij het doen van aankopen of financiële bijdragen, zoals bankrekeninggegevens voor het instellen van regelmatige automatische afschrijvingen, of creditcardgegevens voor het verwerken van creditcardbetalingen;
 • informatie verstrekt bij het gebruik van onze Website; en
 • informatie verstrekt bij deelname aan de sociale media van CANL of op onze Website.

(ii) de marketingvoorkeuren van onze Gebruikers en of en wanneer toestemming voor het ontvangen van marketingcommunicatie is gegeven of ingetrokken.

(iii) correspondentie tussen Gebruikers en onszelf (per telefoon, e-mail of anderszins).

(b) Wij verzamelen en gebruiken ook bepaalde technische informatie over de bezoeken van onze Gebruikers aan onze Website, waaronder bijvoorbeeld internet protocol ("IP")-adressen, aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, bezochte pagina's, gedownloade bestanden, volledige Uniform Resource Locators, ("URL's"), clickstream naar, via en van de Website (inclusief datum en tijd), bekeken of gezochte producten, responstijden van pagina's, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's en informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs). Zie ons Cookiesbeleid voor meer informatie.

(c) Wij verzamelen sommige van de hierboven vermelde persoonsgegevens rechtstreeks van Gebruikers en sommige van derden (wij kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens van Gebruikers ontvangen wanneer zij een donatie aan ons doen via een website van derden, zoals Stripe, en de persoon de website van derden toestemming heeft gegeven om informatie met ons te delen).

(d) Wij verzamelen sommige van de hierboven vermelde persoonsgegevens rechtstreeks van deelnemers aan evenementen en sommige van derden (wij kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens van deelnemers aan evenementen ontvangen wanneer zij zich inschrijven voor een evenement via een website van derden, zoals Eventbrite, en de deelnemer aan het evenement de website van de derde partij toestemming heeft gegeven om informatie met ons te delen).

(e) Gebruikers hoeven ons geen persoonsgegevens te verstrekken om op onze Website te surfen of om onze social media sites te gebruiken, maar Gebruikers moeten ons wel bepaalde persoonsgegevens verstrekken zodat wij hen bepaalde diensten kunnen verlenen.

(f) De veiligheid van kinderen is voor ons van groot belang. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van personen jonger dan zestien (16) jaar zonder de toestemming van hun ouder of voogd.

 1. Website cookies

3.1 Onze Website maakt gebruik van cookies om een individu te onderscheiden van andere Gebruikers van de Website en om ons te helpen Gebruikers een goede ervaring te bieden wanneer zij onze Website doorbladeren. Cookies stellen ons ook in staat om onze Website te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die wij gebruiken en waarom wij ze gebruiken, verwijzen wij u naar ons aparte Cookiebeleid op onze Website.

 1. Hoe wij informatie gebruiken

4.1 Wij verkrijgen, verzamelen, registreren, bewaren, organiseren, aanpassen, wijzigen, opvragen, raadplegen, bekendmaken, vernietigen en gebruiken anderszins persoonsgegevens van Gebruikers, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid, voor de volgende doeleinden:

(a) Gebruikers de producten, diensten en informatie te leveren waar zij ons om vragen;

(b) corresponderen met Gebruikers en alle relevante communicatie vastleggen;

(c) het verzenden van marketinginformatie aan onze Gebruikers;

(d) het bijhouden van gegevens over aankopen en schenkingen die zijn gedaan en acties die zijn ondernomen door onze Gebruikers;

(e) het registreren van campagneactiviteiten door Gebruikers;

(f) het nakomen van onze verplichtingen onder alle contracten die wij met Gebruikers aangaan;

(g) Gebruikers informeren over wijzigingen van onze diensten;

(h) ervoor zorgen dat de inhoud van onze Website effectief wordt gepresenteerd voor Gebruikers en voor hun computers;

(i) het beheer van onze Website en voor interne operaties, met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden;

(j) het verbeteren van onze Website om ervoor te zorgen dat de inhoud zo effectief mogelijk wordt gepresenteerd voor Gebruikers en hun computers;

(k) Gebruikers de mogelijkheid bieden deel te nemen aan interactieve functies van onze diensten;

(l) het versturen van periodieke e-mails aan Gebruikers die zich hebben ingeschreven of zich hebben aangemeld voor onze mailinglijst(en) (een Gebruiker kan zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails door de instructies onderaan elke e-mail te volgen); en

(m) onze Website veilig en beveiligd houden.

 1. Hoe wij informatie delen

5.1 Wij zullen de persoonsgegevens van Gebruikers alleen delen indien:

(a) we werken samen met partners die we zorgvuldig hebben geselecteerd om namens ons werkzaamheden uit te voeren, zoals dienstverleners en onderaannemers (bijvoorbeeld IT-dienstverleners en leveranciers van technische, betalings- en leveringsdiensten) om elk contract uit te voeren dat we met hen sluiten. Het soort werk dat wij hen kunnen vragen uit te voeren omvat het leveren van diensten namens ons, het beantwoorden van vragen over ons en de diensten die wij leveren, het uitvoeren van onderzoek of analyse om ons te helpen bij onze missie en het verwerken van creditcardbetalingen. Wij kiezen alleen partners die wij vertrouwen en geven alleen persoonlijke gegevens aan hen door als zij zich ertoe hebben verbonden uw persoonlijke gegevens veilig te bewaren. Wij staan niet toe dat deze partners uw gegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken of aan andere derden doorgeven en wij zullen alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat deze partners uw gegevens veilig bewaren; of

(b) wij wettelijk verplicht zijn dit te doen, bijvoorbeeld door de wet of door een bevel van een bevoegde rechtbank; of

(c) er sprake is van een medische noodsituatie waarin de persoonsgegevens van een Gebruiker moeten worden gedeeld ten behoeve van zijn gezondheid en/of welzijn.

Wij zullen de informatie van Gebruikers niet verkopen. Wij zullen de gegevens van Gebruikers niet delen met andere organisaties anders dan zoals hierboven vermeld.

 1. Rechtsgrondslag voor de verwerking van informatie

Wij baseren ons op verschillende rechtsgrondslagen om onze verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers te rechtvaardigen, zoals hieronder uiteengezet.

(a) De Gebruikers hebben hun toestemming gegeven voor de verwerking van hun persoonsgegevens voor de hierboven vermelde specifieke doeleinden. De Gebruikers kunnen hun toestemming voor deze verwerking op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die zijn vermeld in het gedeelte "Contact en klachten" van dit Privacybeleid hieronder, maar dit zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking van hun persoonsgegevens die werd uitgevoerd voordat zij hun toestemming introkken.

(b) De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen. Deze legitieme belangen omvatten de exploitatie van de Website en aanverwante diensten, het beantwoorden van vragen over ons en de diensten die wij aanbieden, het uitvoeren van onderzoek of analyse om ons te helpen bij onze missie en het verwerken van creditcardbetalingen.

(c) De verwerking is noodzakelijk om een overeenkomst uit te voeren waarbij de betrokken Gebruikers partij zijn of om stappen te ondernemen die zij ons gevraagd hebben te ondernemen alvorens een overeenkomst af te sluiten, zoals de inschrijving voor een evenement dat wij organiseren of de aankoop van een CANL-dienst, mediabron, informatiepakket of merchandise.

(d) De verwerking is voor ons, als verantwoordelijke voor de verwerking, noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het delen van persoonsgegevens wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bv. bij wet of op last van een rechtbank.

 1. Waar wij informatie overdragen en opslaan

7.1 De persoonsgegevens die wij van Gebruikers verzamelen, kunnen worden overgedragen aan en/of opgeslagen op bestemmingen buiten het Verenigd Koninkrijk. Als zodanig zal worden gezorgd voor adequate bescherming van dergelijke persoonlijke en gevoelige persoonsgegevens. Wij zullen alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van Gebruikers veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving worden behandeld.

7.2 Alle informatie die Gebruikers aan ons verstrekken wordt opgeslagen op onze beveiligde servers en/of op de servers van vertrouwde derde partijen die wij hebben ingeschakeld om verschillende IT-systemen voor ons te hosten. Alle betalingstransacties worden gecodeerd met behulp van up-to-date technologie. Wanneer wij Gebruikers een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer zij dit zelf hebben gekozen) dat hen toegang geeft tot bepaalde delen van onze Website, zijn zij verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij adviseren hen dit wachtwoord met niemand te delen.

7.3 Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best zullen doen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beschermen, kunnen wij de veiligheid van gegevens die naar onze Website worden verzonden niet garanderen; elke verzending geschiedt op eigen risico van Gebruikers. Zodra wij persoonlijke informatie hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en beveiligingsvoorzieningen gebruiken om te proberen ongeoorloofde toegang te voorkomen.

7.4 Onze missie is om een gastvrije gemeenschap te zijn, waar iedereen de transformerende liefde van Jezus kan ontmoeten door middel van kunst en aanverwante geschriften. Wij bewaren de gegevens van gebruikers alleen zolang zij met ons in contact zijn op een manier die gerechtvaardigd kan worden als deel uitmakend van bovenstaande missie, en alleen zolang wij ze nodig hebben:

(a) om de relatie van Gebruikers met ons te beheren;

(b) om aan de wet te voldoen; of

(c) om ervoor te zorgen dat wij niet communiceren met Gebruikers die ons gevraagd hebben dat niet te doen.

Om ons in dit proces bij te staan, zullen wij de persoonsgegevens van Gebruikers die wij verzamelen en bewaren regelmatig herzien om ervoor te zorgen dat dergelijke gegevens slechts gedurende een passende periode worden bewaard. Dit doet geen afbreuk aan het recht van Gebruikers om hun toestemming tot verwerking op elk moment in te trekken (wanneer wij ons baseren op toestemming als basis voor de verwerking van de gegevens) door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de sectie "Contact en klachten" van dit Privacybeleid.

 1. Rechten van de gebruikers

8.1 Gebruikers hebben bepaalde rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij over hen bewaren. Om een van de hieronder uiteengezette rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in het gedeelte "Contact en klachten" van dit Privacybeleid hieronder:

(a) Toegang. Wij zullen de Gebruikers op hun verzoek bevestigen of wij al dan niet persoonsgegevens over hen verwerken en gebruiken en, indien dit het geval is, hun toegang verlenen tot en een kopie bezorgen van deze persoonsgegevens en de andere gegevens waarop zij recht hebben.  

(b) Rectificatie. Wij zullen onjuiste persoonsgegevens corrigeren en onvolledige persoonsgegevens (met inbegrip van het verstrekken van een aanvullende verklaring) die wij over Gebruikers hebben, op hun verzoek zonder onredelijke vertraging aanvullen.

(c) Verwijdering. In bepaalde omstandigheden zullen wij de persoonsgegevens van een Gebruiker op diens verzoek zonder onredelijke vertraging wissen, bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins worden gebruikt.

(d) Beperking. Wij zullen de verwerking van de persoonsgegevens van Gebruikers in bepaalde omstandigheden beperken, bijvoorbeeld, onder andere, indien zij van mening zijn dat hun persoonsgegevens waarover wij beschikken onnauwkeurig zijn, indien zij hierom verzoeken.

(e) Gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen de rechten van Gebruikers respecteren om persoonlijke gegevens over hen, die zij aan ons hebben verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en om dergelijke persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden zonder belemmering van onze kant door te geven aan een andere gegevensbeheerder.

(f) Recht van verzet. Wij respecteren de algemene rechten van gebruikers om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

De bovenstaande rechten zijn niet absoluut, en wij kunnen het recht hebben verzoeken te weigeren wanneer uitzonderingen van toepassing zijn.

8.2 Wij zullen alle persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de rechten van de Gebruikers, in elk geval voor zover vereist door en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

8.3 Gebruikers kunnen hun rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die hieronder staan vermeld in het gedeelte "Contacten en klachten" van dit Privacybeleid.

 1. Contact en klachten

9.1 Vragen, opmerkingen, verzoeken of klachten met betrekking tot dit Privacybeleid en/of ons gebruik van de persoonsgegevens van Gebruikers moeten worden gericht aan [email protected].

9.2 Als Gebruikers niet tevreden zijn met de manier waarop wij hun persoonsgegevens verwerken, kunnen zij een klacht indienen bij de Britse Information Commissioner. (www.ico.org.uk)

 1. Toepasselijkheid

10.1 Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op uw gebruik van onze Website. Onze Website kan links naar andere websites bevatten. Wij wijzen u erop dat wij geen controle hebben over de manier waarop uw gegevens worden verzameld, opgeslagen of gebruikt door andere websites en wij raden u aan het beleid van dergelijke websites te controleren voordat u gegevens aan hen verstrekt.

Christian Art Network Limited

 

 

Cookiesbeleid

 1. Inleiding

Christian Art Network Limited ("wij", "CANL", "wij", of "onze") maakt gebruik van cookies op onze www.christian.art website (de "Dienst"). Door gebruik te maken van de Dienst, stemt u in met het gebruik van cookies.

Ons Cookiesbeleid legt uit wat cookies zijn, hoe wij cookies gebruiken, hoe derde partijen met wie wij samenwerken cookies kunnen gebruiken op de Dienst, uw keuzes met betrekking tot cookies en verdere informatie over cookies.

 1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes tekst die door uw webbrowser worden verzonden door een website die u bezoekt. Een cookiebestand wordt in uw webbrowser opgeslagen en stelt de Dienst of een derde partij in staat u te herkennen en uw volgende bezoek te vergemakkelijken en de Dienst nuttiger voor u te maken.

Cookies kunnen "persistent" of "session" cookies zijn. Persistente cookies blijven op uw computer of mobiele apparaat wanneer u offline gaat; sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

 1. Hoe wij cookies gebruiken

Wanneer u de Dienst gebruikt en opent, kunnen wij een aantal cookies in uw webbrowser plaatsen.

Wij gebruiken cookies om bepaalde functies van de Dienst mogelijk te maken.

Wij gebruiken zowel sessie- als permanente cookies op de Service en wij gebruiken verschillende soorten cookies om de Service te laten werken; zo kunnen wij bijvoorbeeld essentiële cookies gebruiken om gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Wij gebruiken ook cookies van Google Analytics om het gebruik van onze Service te monitoren en om onze Service te analyseren en te verbeteren.

 1. Uw keuzes met betrekking tot cookies

Als u cookies wilt verwijderen of uw webbrowser wilt instrueren om cookies te verwijderen of te weigeren, kunt u dat gewoonlijk doen. Raadpleeg de help-pagina's van uw webbrowser.

Als u echter cookies verwijdert of weigert ze te aanvaarden, is het mogelijk dat u niet alle functies die wij aanbieden kunt gebruiken, dat u uw voorkeuren niet kunt opslaan en dat sommige van onze pagina's niet correct laden of worden weergegeven.

 1. Meer informatie over cookies

U kunt meer te weten komen over cookies en de volgende websites van derden:

Alles over cookies: http://www.allaboutcookies.org/

HTML.COM: https://html.com/resources/cookies-ultimate-guide/

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud