Gebruiksvoorwaarden

 1. Informatie over ons en hoe u contact met ons kunt opnemen
  • Wij zijn Christian Art Network Limited, een besloten vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 13292632, en hebben ons geregistreerd adres op 92 Cheyne Walk, Chelsea, Londen, Engeland, SW10 0DQ (Christian Art, wij, onze, ons).
  • Als u vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden, of onze website meer in het algemeen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected].
 2. Met behulp van onze website (www.christian.art)
  • Uw gebruik van onze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden. Door onze website te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt ze na te leven.
  • Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, moet u onze website niet gebruiken.
 3. Financiële bijdragen

Als niet-commerciële onderneming streeft Christian Art ernaar haar dagelijkse evangelielezingen en andere websitebronnen gratis ter beschikking te stellen van eenieder die ze wenst te ontvangen. Wij zijn echter dankbaar voor eventuele financiële bijdragen, die gebruikt worden om onze activiteiten en lopende kosten te ondersteunen. Supporters moeten weten dat Christian Art Network Limited niet een liefdadigheidsinstelling (en is derhalve niet geregistreerd als een Britse liefdadigheidsinstelling of een Amerikaanse non-profitorganisatie) en dienen hun eigen advies in te winnen over de vraag of eventuele bijdragen aftrekbaar zijn van de belasting.

 1. Er zijn nog andere voorwaarden die op u van toepassing kunnen zijn
  • In deze gebruiksvoorwaarden wordt verwezen naar de volgende aanvullende beleidsregels en voorwaarden, die ook van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van onze website en/of gebruik van onze diensten:

Wij wijzen u erop dat deze websitevoorwaarden een aanvulling vormen op deze andere beleidslijnen en voorwaarden en niet bedoeld zijn om ze terzijde te schuiven.

 1. Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden en onze website
  • Wij kunnen onze website van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen om veranderingen in onze diensten, de behoeften van gebruikers en onze organisatorische prioriteiten weer te geven.
  • Wij wijzigen deze voorwaarden van tijd tot tijd. Telkens wanneer u onze website wenst te gebruiken, dient u deze voorwaarden te controleren om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn.
 2. Wij kunnen onze website opschorten of intrekken
  • Onze website wordt gratis ter beschikking gesteld.
  • Wij garanderen niet dat onze website, of de inhoud ervan, altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken zal werken. Wij kunnen de beschikbaarheid van onze website of een deel ervan om zakelijke en operationele redenen opschorten, intrekken of beperken.
  • U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang krijgen tot onze website, op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden, en dat zij zich eraan houden.
 3. U moet uw rekeninggegevens veilig bewaren
  • Indien u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie kiest of krijgt als onderdeel van onze veiligheidsprocedures, dient u deze informatie vertrouwelijk te behandelen. U mag deze informatie niet doorgeven aan derden.
  • Wij hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of elk wachtwoord, door u gekozen of door ons toegekend, op elk moment onbruikbaar te maken, indien u naar onze redelijke mening niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden of een ander beleid.
  • Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, moet u ons onmiddellijk op de hoogte brengen via [email protected].
 4. Hoe u materiaal op onze website mag gebruiken
  • Tenzij anders vermeld, zijn wij de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en op het materiaal dat erop wordt gepubliceerd (met inbegrip van, maar niet beperkt tot foto's, teksten en grafische afbeeldingen). Deze werken worden beschermd door auteurswetten en verdragen over de hele wereld. Onze status (en die van alle geïdentificeerde medewerkers) als de auteurs van de inhoud op onze website moet altijd worden erkend (behalve wanneer de inhoud door gebruikers is gegenereerd).
  • Alles is in het werk gesteld om de rechthebbenden op te sporen en waar nodig hun toestemming te verkrijgen voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Wij verontschuldigen ons voor eventuele fouten of weglatingen en zouden het op prijs stellen indien wij in kennis worden gesteld van eventuele correcties die moeten worden opgenomen. Gelieve ons onmiddellijk te verwittigen op [email protected] als u denkt dat de inhoud van de website inbreuk maakt op uw rechten.
  • U mag geen enkel deel van de inhoud van onze website voor commerciële doeleinden gebruiken zonder hiervoor een licentie van ons of van onze licentiegevers te hebben verkregen; de website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Al deze rechten zijn voorbehouden.
  • U mag één kopie afdrukken en uittreksels downloaden van pagina's van onze website voor persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op inhoud die op onze website is geplaatst. U mag de papieren of digitale kopieën van materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of afbeeldingen gebruiken los van de begeleidende tekst. Als u een deel van onze website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, vervalt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal die u hebt gemaakt, terugsturen of vernietigen.
  • Waar onze website links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend voor uw informatie en gemak aangeboden. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring of bekrachtiging door ons van die gelinkte websites of informatie die u daarvan kunt verkrijgen. Wij hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen.
  • U mag een link naar onze homepage plaatsen, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt. U mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving van onze kant suggereert waar die niet bestaat, en u mag geen link plaatsen naar onze website op een website die geen eigendom is van u. Onze website mag niet worden geframed op een andere website. Wij behouden ons het recht voor om toestemming voor het linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.
  • De naam "Christian Art Network" en het logo zijn onze handelsmerken en het is u niet toegestaan deze te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
  • Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden.
 5. Vertrouw niet op informatie op deze website
  • De inhoud van onze website is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. U dient professioneel of gespecialiseerd advies in te winnen voordat u actie onderneemt of nalaat op basis van de inhoud van onze website.
  • Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze website bij te werken, geven wij geen verklaringen, garanties of waarborgen, uitdrukkelijk of impliciet, dat de inhoud op onze website nauwkeurig, volledig of up-to-date is.
 6. Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden verlies of schade
  • Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperken deze op geen enkele wijze wanneer het onwettig zou zijn om dit te doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.
  • Als u een zakelijke gebruiker bent:
   • Wij sluiten alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op onze website of de inhoud ervan, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet.
   • Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade, hetzij contractueel, door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plichten of anderszins, zelfs indien te voorzien, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van, of de onmogelijkheid tot gebruik van, onze website of het gebruik van of het vertrouwen op de inhoud die op onze website wordt weergegeven.
   • In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten; bedrijfsonderbreking, verlies van verwachte besparingen, verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie, of enige indirecte of gevolgschade of schade.
  • Als u een consument bent:
   • Wij maken u erop attent dat wij onze website alleen voor huishoudelijk en privé-gebruik ter beschikking stellen. U stemt ermee in onze website niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, en wij zijn niet aansprakelijk voor winstderving, zakelijk verlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.
   • Als u een consument bent en defecte digitale inhoud die wij hebben geleverd beschadigt een apparaat of digitale inhoud die aan u toebehoort en dit is veroorzaakt door ons verzuim om redelijke zorg en vaardigheid te gebruiken, zullen wij de schade herstellen of u een vergoeding betalen op voorwaarde dat u onze redelijke instructies (waar gegeven) hebt opgevolgd.
 1. Hoe wij uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken

Wij zullen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken zoals uiteengezet in onze Privacybeleid.

 1. Verboden gebruik
  • U stemt ermee in de website niet te gebruiken:
   • een (elektronische of andere) database aan te leggen die materiaal bevat dat van de website is gedownload of op andere wijze is verkregen;
   • om uw identiteit verkeerd voor te stellen;
   • ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, "junk mail", "spam", "kettingbrieven", "piramidespelen", of enige andere vorm van aansporing of voor enige andere commerciële doeleinden te verspreiden (waaronder het gebruik van de website om de verkoop van uw goederen/diensten te promoten of aan te moedigen);
   • van de website verkregen materiaal aan derden door te geven of te herverspreiden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan op de website;
   • persoonlijke gegevens die van de website afkomstig zijn, te verkrijgen en/of op te slaan;
   • op zodanige wijze dat de auteursrecht- of handelsmerkvermelding(en) worden verwijderd van kopieën van enige inhoud die worden gemaakt in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden;
   • materiaal te verspreiden dat beledigend, lasterlijk of obsceen is, dat iemand kan kwellen, beledigen of lastigvallen, dat misbruik, discriminatie of criminele activiteiten toejuicht, aanmoedigt of aanmoedigt, of dat het gebruik en het plezier van de website door iemand kan beperken of verhinderen;
   • de website te schaden of materiaal te verspreiden dat softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die ontworpen zijn om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, beschadigen, vernietigen of beperken, of om op een andere manier de website te hacken (of pogen te hacken);
   • op een manier die een persoon kan schaden of inbreuk kan maken op de privacy of andere rechten van derden;
   • op enigerlei wijze die onwettig is (waaronder frauduleus) of die ons of een van onze medewerkers in diskrediet zou kunnen brengen; of
   • geen link(s) te plaatsen die gebruikers naar materiaal leiden dat in strijd is met een van de bovenstaande beperkingen.
 1. Door gebruikers gegenereerde inhoud is niet door ons goedgekeurd
  • Deze website kan informatie en materiaal bevatten dat door andere gebruikers van de website is geüpload, onder meer via onze commentaarfaciliteit. Deze informatie en dit materiaal zijn niet door ons geverifieerd of goedgekeurd. De meningen die door andere gebruikers op onze website worden geuit, vertegenwoordigen niet onze meningen of waarden.
  • Indien u wenst te klagen over inhoud die door andere gebruikers werd geüpload, kunt u ons contacteren op [email protected].
 2. Uploaden van inhoud naar onze website
  • Wanneer u gebruik maakt van een functie waarmee u inhoud kunt uploaden naar onze website, of contact kunt leggen met andere gebruikers van onze website, moet u zich houden aan de inhoudsnormen die zijn opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden, evenals aan alle voorwaarden die van toepassing zijn op het specifieke berichtenplatform van de derde partij dat wordt gebruikt voor het plaatsen van inhoud. Deze functies van de website worden ter beschikking gesteld voor uw privé- en niet-commercieel gebruik en voor de uitwisseling van wettige, relevante, eerlijke en passende informatie, meningen en commentaar. Gebruik van de website op een wijze die niet in overeenstemming is met deze genoemde doeleinden is ten strengste verboden.
  • U garandeert dat een dergelijke bijdrage voldoet aan deze normen, en u bent aansprakelijk jegens ons en vrijwaart ons voor elke inbreuk op die garantie. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor elk verlies of elke schade die wij lijden als gevolg van uw inbreuk op de garantie.
  • Alle inhoud die u naar onze website uploadt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. U behoudt al uw eigendomsrechten op uw content, maar u bent verplicht om ons een beperkte licentie te verlenen om die content te gebruiken, op te slaan en te kopiëren en om die content te verspreiden en beschikbaar te stellen aan derden. Wanneer u inhoud uploadt of plaatst op onze website, verleent u ons de volgende rechten om die inhoud te gebruiken:
   • een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie om die door de gebruiker gegenereerde inhoud te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden, er afgeleide werken van te maken, weer te geven en uit te voeren, onder meer om de website te promoten; en
   • een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie voor andere gebruikers, partners of adverteerders om de inhoud voor hun doeleinden te gebruiken.
  • Wij hebben ook het recht uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat door u op onze website geplaatste of geüploade inhoud een inbreuk vormt op hun intellectuele eigendomsrechten, of op hun recht op privacy.
  • Wij kunnen elke door de gebruiker gegenereerde bijdrage die u of iemand anders levert aan een deel van de website bekijken of vooraf screenen. Daarom kunnen wij een door de gebruiker gegenereerde bijdrage al dan niet beschikbaar stellen op de website. Wij hebben het recht om inhoud te weigeren of te verwijderen die is geplaatst op of beschikbaar is op de website indien, naar onze mening, uw post niet voldoet aan de inhoudsnormen zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het beveiligen en back-uppen van uw content.
 3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor virussen en u mag ze niet introduceren
  • Wij garanderen niet dat onze website veilig of vrij van bugs of virussen zal zijn. U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze website. U dient uw eigen virusbeschermingssoftware te gebruiken.
  • U mag onze website niet misbruiken door opzettelijk virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of een server, computer of database die verbonden is met onze website. U mag onze website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te overtreden, pleegt u een strafbaar feit volgens de Computer Misuse Act 1990. Wij zullen een dergelijke inbreuk melden aan de relevante rechtshandhavingsinstanties en wij zullen met deze instanties samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk zal uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.
 4. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • De informatie op deze website is uitsluitend gericht op personen of entiteiten in een jurisdictie of land waar de toegang tot de informatie op deze website en het gebruik van dergelijke informatie niet in strijd is met de plaatselijke wet- en regelgeving. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van en u te houden aan alle wet- en regelgeving die op u van toepassing is in het land waar u woont en in elk ander land waarvan de wetgeving op u van toepassing kan zijn.
  • Deze gebruiksvoorwaarden, hun onderwerp en hun totstandkoming, worden beheerst door Engels recht. U en wij gaan er beiden mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusieve jurisdictie zullen hebben over eventuele geschillen.

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud